Regulamin

Regulamin świadczenia Usług Szkoleniowych
przez
Joanna Janowicz – Strzyżewska Think BIG, z siedzibą przy ul. Mostowa 19A/16, 61 – 854 Poznań, NIP: 673 126 81 92, REGON: 302 701 973, właściciela serwisu internetowego www.joannajanowicz.com.

 

§ 1. Definicje

 

1) Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych;
2) Serwis – prowadzenie przez THINK BIG sprzedaży Usług Szkoleniowych w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej, znajdującej się pod domeną www.joannajanowicz.com;
3) THINK BIG – Joanna Janowicz – Strzyżewska Think BIG, z siedzibą przy ul. ul. Mostowa 19A/16, 61 – 854 Poznań, NIP: 673 126 81 92, REGON: 302 701 973;
4) Usługi Szkoleniowe / Szkolenie – usługi świadczone przez THINK BIG w postaci szkoleń lub coachingu „personal kick off”;
5) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i/lub która wykupiła Usługi Szkoleniowe lub ma zamiar ich nabycia;
6) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7) Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych;
8) Zamówienie – wypełnienie formularza zgłoszenia oraz dokonanie zapłaty ceny za Szkolenie;
9) Uczestnik – osoba zgłoszona do udziału w Szkoleniu.

 

§ 2. Przepisy ogólne

 

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży Usług Szkoleniowych przez THINK BIG za pośrednictwem Serwisu.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy THINK BIG, a Użytkownikiem.
3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
4. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące oferowanych przez THINK BIG Usług Szkoleniowych są dostępne na stronie Serwisu.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem:
a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej;
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.
6. THINK BIG dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.
8. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

 

§ 3. Uczestnictwo w szkoleniach

 

1. W celu zakupu Usługi Szkoleniowej, Użytkownik na stronie Serwisu powinien wybrać opcję kup szkolenie, a następnie wypełnić i wysłać formularz zakupu podając dane Uczestnika/Uczestników Szkolenia oraz dokonać zapłaty ceny za Szkolenie.
2. Po wysłaniu formularza zakupu Usługi Szkoleniowej Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie w jeden z wybranych przez siebie sposobów: za pośrednictwem systemu payu.pl (przelewem bankowym, kartą kredytową lub debetową) lub przelewem bankowym. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, THINK BIG przesyła Użytkownikowi informacje dotyczące terminu wykonania Usługi Szkoleniowej.
3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom szkoleń THINK BIG są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody THINK BIG.
4. THINK BIG bez jej pisemnej zgody, zabrania nagrywania oraz innych form rejestracji Szkolenia.
5. THINK BIG informuje Użytkowników/Uczestników, że Szkolenia nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Osoby rozważające uczestnictwo Szkoleniach, będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty THINK BIG.
6. THINK BIG i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie Szkolenia w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas Szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces Szkolenia całej grupy. W takim wypadku Uczestnik otrzyma zwrot pieniędzy za Szkolenie, potrąconych o wartość częściowego udziału w Szkoleniu. Kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości Szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w nim udział.
7. Zakup Usługi Szkoleniowej na stronie Serwisu może być dokonywany przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.

 

§ 4. Odstąpienia i rezygnacje

 

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby THINK BIG lub na adres e-mail: info@joannajanowicz.com. Informacja dotycząca prawa korzystania z odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w realizacji Usługi Szkoleniowej i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Usługę Szkoleniową o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z THINK BIG. Niniejszego postanowienia nie stosuję wobec Konsumentów.
5. W przypadku odwołania Szkolenia, THINK BIG zaproponuje Użytkownikom/Uczestnikom inny termin Szkolenia. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Szkolenie.
§ 5. Przetwarzanie Danych
THINK BIG jest administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu. znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach Umowy

 

§ 6. Ceny i faktury

 

1. Wszystkie, aktualne ceny Usług Szkoleniowych podane są w ofercie zamieszczonej na stronie Serwisu.
2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
3. Klienci dokonujący zakupu Usług Szkoleniowych THINK BIG oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres email podany we wniosku przy zakupie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

 

§ 7. Reklamacje

 

1. W przypadku, gdy Użytkownik/Uczestnik uważa, że sposób realizacji Usługi Szkoleniowej nie jest zgodny z Umową lub ma zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji w dowolnej formie na adres: info@joannajanowicz.com lub przesyłając ją listem na adres THINK BIG. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika/Uczestnika: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik/Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

 

§8. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikami, a związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby THINK BIG. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów, dla których sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby THINK BIG lub na adres e-mail: info@joannajanowicz.com.
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności.
8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą państwo dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

………………………….………………..
(miejscowość, data)
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dane Przedsiębiorcy:
Joanna Janowicz-Strzyżewska Think BIG,
z siedziba przy ul. Mostowa 19A/16, 61 – 854 Poznań
NIP: 673 126 81 92
Dane Konsumenta:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………
Nr telefonu / adres e-mail ……………………………………….
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy usług szkoleniowych zawartej dnia …………………….roku.
podpis Konsumenta
………………………………………