Sklep

RESILIENCE 4 aHEAD™ PROGRAM UWALNIANIA POTENCJAŁU dla liderów i zespołów

Program rozwoju potencjału liderów i zespołów RESILIENCE 4 aHEAD™ który został oparty na fundamencie odporności psychicznej, psychologii biznesu i skandynawskiej metodzie Vedic Art ® Curta Källmana rozwija 4 obszary: KOMUNIKACJI, umiejętności LIDERA, MOTYWACJI i budowania AUTORYTETU.
Czytaj poniżej:
_____________

Menedżerowie i liderzy, którzy kładą nacisk na akceptację różnic pomiędzy ludźmi, zrozumienie i rozwijanie empatii, posiadają solidne fundamenty do skutecznego zarządzania zespołem i osiąganie celów biznesowych.

W tym module uwaga uczestników koncentruje się na podnoszeniu kompetencji związanych z wdrażaniem kluczowych zasad w zakresie zwiększania poczucia przynależności, bycia znaczącą częścią firmy i bazowania na mierzalnych celach w zespole i w firmie. Introspekcja w zakresie różnorodnej komunikacji, opartej na 4 stylach osobowości, pomaga w tym module podnieść kompetencję budowania dojrzałych relacji na linii pracownicy – współpracownicy – pracodawcy – klient.

Ten etap to także świadoma praca z podniesieniem jakości pracy poprzez podniesienie satysfakcji z jej wykonywania. Jednocześnie jest to moduł, w którym uczestnicy podejmują dorosłą decyzję, że firmę tworzą ludzie i relacje pomiędzy nimi, za które wszyscy wspólnie odpowiadają i kreują je.

________________

Moduł 3. AKCEPTACJA : FIRMA

Klucz: Zaangażowanie

Obszar: MOTYWACJA

Akceptacja organizacji i utożsamianie się z firmą, są determinantem zaangażowania w pracę i realizację celów. Cechy te sprzyjają budowaniu pozytywnej atmosfery w zespole, mobilizacji pracowników do wspólnego działania i osiągania rezultatów.

Ten moduł to konfrontacja z sobą samym i rozpoznanie źródła motywacji. To obszar, w którym uczestnicy poznają zasady budowania umiejętności osiągania sukcesu w oparciu o technikę ABC dr D. Hawkinsa. Jego podejście koncentruje się na efektywności z wnętrza, która buduje determinację, sens działania i jest pozafinansowym motywatorem.

Na tym etapie uczestnicy analizują lub odkodowują wartości, które wytyczają ścieżkę działań w firmie – w zależności od faktu, czy firma czerpie już profity z komunikacji opartej na wartościach, czy jeszcze nie. Zestawiają wartości osobiste z firmowymi poszukując wspólnych źródeł motywacji i prowadzenia. To moment integracji i utożsamiania się z reprezentowaną przez siebie organizacją.

_________________